Obchodné podmienky spoločnosti DATA SERVIS - VRABEĽ, s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia


          Nákup tovaru na internetovom obchode www.pokladnicedata.sk môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby
      za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.
 • Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.pokladnicedata.sk :

  DATA SERVIS - VRABEĽ, s.r.o. so sídlom Masarykova 11, 08001 Prešov, IČO: 47 008 318,
  IČ DPH: SK2023684762. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel SRO, vložka.č. 27362/P. DATA SERVIS - VRABEĽ, s.r.o. je registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty. Prevádzka pre osobné prevzatie tovaru a prijímanie reklamácií: DATA SERVIS - VRABEĽ, s.r.o. so sídlom Masarykova 11, 08001 Prešov, telefonický kontakt: +421 51 7731 646, +421 903 906 633,
  elektronická adresa : data@pokladnicedata.sk

 • Kupujúci:

  fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ produktov
  alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom spoločnosti DATA SERVIS – VRABEĽ, s.r.o.. Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru alebo služieb. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.

 •    Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (občan), riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.pokladnicedata.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. - Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom
  č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
  pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ (právnická osoba), riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.pokladnicedata.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. - Obchodný zákonník v platnom znení.

 •    Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

2. Postup pri objednávke


          Kupujúci vytvorí svoju objednávku výberom požadovaného tovaru a stlačením tlačidla "Pridať do košíka", ktoré
      sa nachádza pri každom tovare.
 •    Vytvorenie objednávky je podmienené vyplnením osobných údajov, ktoré kupujúci uvedie pred samotným potvrdením objednávky (uzavretím nákupného košíka). Registráciou kupujúci udeľuje súhlas predávajúcemu
  so spracovaním svojich osobných údajov za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru. V súlade s § 28 zákona o ochrane osobných údajov má kupujúci právo požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, právo na opravu neúplnych, neaktuálnych alebo nesprávnych osobných údajov, právo na odstránenie osobných údajov
  z databázy kupujúcich. Osobné údaje budú použité pre vnútornú potrebu internetového obchodu a spoločnosť
  DATA SERVIS – VRABEĽ, s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely a tak isto nebudú poskytnuté tretej osobe, ak to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávky. Na písomnú žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný údaje o kupujúcom vymazať z databázy kupujúcich.

 •    Po objednaní tovaru stlačením tlačidla "Pridať do košíka" sa zobrazí stránka kde si môžete vybrať možnosť "Zobraziť košík" alebo "pokračovať" v nákupe ďalej.

 •    Za záväzné sa považujú ceny uvedené v EUR. Ceny sú uvedené s DPH 20%

 •    Obsah nákupného košíka je možné kedykoľvek zobraziť kliknutím na tlačidlo "Zobraziť košík". Do nákupného košíka je možné pridávať ďalší tovar až kým kupujúci nepotvrdí, že súhlasí s obchodnými podmienkami a nestlačí tlačidlo "Potvrdiť objednávku" čím ukončí svoj nákup záväzným potvrdením objednávky.

 •    Po stlačení tlačidla "Potvrdiť objednávku" systém vygeneruje potvrdenie o objednávke, ktoré zašle na Vami zadanú emailovú adresu ktorú ste uviedli vo fakturačných údajoch. Okamihom obdržania potvrdenia o objednávke
  sa objednávka považuje za záväznú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi kupujúcim a spoločnosťou DATA SERVIS – VRABEĽ, s.r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov Obchodného zákona a Reklamačného poriadku.

 •    V prípade, že Vami objednaný tovar nie je skladom, podmienky dodania budú po overení objednávky vzájomne dohodnuté emailom alebo telefonicky.

3.Platobné podmienky


 •     Kupujúci má možnosť uskutočniť platbu za objednávku týmito spôsobmi:

  1.    Ceny uvádzané na www.pokladnicedata.sk nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny ponúkaných produktov podľa aktuálnych cien výrobcov, či distribútorov tohto tovaru. Tieto zostávajú v platnosti až do momentu vydania nového cenníka. Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky predávajúcim. Predávajúci garantuje cenu z objednávky v prípade, že bude uhradená
   v lehote splatnosti a v prípade korektnej funkčnosti systému www.pokladnicedata.sk Vo všetkých ostatných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude kupujúci informovaný.

  2.    platba v hotovosti na prevádzke Masarykova 11, 08001 Prešov. Pri osobnom prevzatí tovaru žiadny
   z ponúkaných spôsobov platby nie je spoplatňovaný. Všetky akciové ceny na produkty platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4. Dodacie podmienky a náklady na prepravu


 • Dodacie podmienky a náklady na prepravu závisia od spôsobu prepravy:

  1. dobierka
  2. platba v hotovosti na prevádzke

 •    Objednávky budú zo strany DATA SERVIS - VRABEĽ, s.r.o. spracovávané najneskôr do troch pracovných dní
  od zaregistrovania resp. potvrdenia objednávky. (V praxi je však tovar expedovaný do 24 hodín od zaregistrovania objednávky.) Pod spracovaním objednávky sa rozumie zaslanie tovaru poštou alebo poštovým kuriérom.

 •    DATA SERVIS - VRABEĽ, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú uvedie v internetovom obchode v časti "fakturačné údaje - dodacia adresa". Ak sa nepodarí zrealizovať doručenie tovaru kvôli chybe
  na strane kupujúceho (neprevzatie zásielky) stráca kupujúci nárok na opakované bezplatné doručenie. V takýchto prípadoch môže byť platba za tovar navýšená o náklady predošlého neúspešného doručenia. Doručenie tovaru zaisťujeme v rámci celej Slovenskej Republiky.

 •    Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti
  alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.


5. Storno Objednávky


 • Kupujúci má právo:

     stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adresu data@pokladnicedata.sk najneskôr do 2 hodín alebo telefonicky na čísle +421 51 7731 646, +421 903 906 633.
  od potvrdenia objednávky. Takýmto stornom objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.

 •    V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí storno poplatok vo výške nákladov na doručenie tovaru ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

 • Storno objednávky zo strany predávajúceho:

     Predávajúci má právo stornovať objednávku, ako z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru
  ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku
  v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

6. Reklamačné podmienky


 •    Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, stráca nárok na vrátenie tovaru alebo uplatnenie nároku na odstránenie škôd tovaru. Pokiaľ tak učiní, môže uplatniť nároky z škôd zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia. Kupujúci má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Za škodu spôsobenú pri preprave zodpovedá prepravca. V prípade poškodenia obalu musí kupujúci
  s doručovateľom spísať protokol o poškodení zásielky.

 •    V prípade reklamácií je potrebné, aby kupujúci čo najskôr o tejto skutočnosti informoval spoločnosť
  DATA SERVIS – VRABEĽ, s.r.o. a to telefonicky na čísle 051/7731 646 alebo e-mailom na data@pokladnicedata.sk.

 • Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní.

 •    Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Nevzťahuje sa na vady, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím, nesprávnou manipuláciou či skladovaním. Reklamovaný tovar spolu s príslušenstvom
  je potrebné vrátiť spolu s dokladom o jeho zakúpení. V prípade zistenia výrobnej vady bude tovar vymenený za nový tovar, resp. má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a budú mu vrátené peniaze v plnej výške.

 •    Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba výrobcom alebo dodávateľom tovaru, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

7. Sídlo súdu, rozhodné právo


 •    Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.pokladnicedata.sk vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu kúpnej zmluvy,
  je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právu.

8. Orgán dozoru


      Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
      Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
      odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
      tel. č.: 051/ 7721 597
      fax č.: 051/ 7721 596


Zrušiť

Chcete, aby Váš obchod prosperoval? Využite našu službu, dodáme Vám komplexné riešenie registračných pokladníc s komplexným vybavením.

 
 

Fiškálne pokladnice

Digitálne váhy

Skenery

Príslušenstvo

Kalkulačky


Pisacie stroje